Learn from mistakes

Do you learn by making mistakes? Well I certainly do… Not every project I start is as successful as planned, sure I make beautiful clothes but every now and than a garment gives me headache…. really… so I will tell you al about it….

Leer jij van fouten die je maakt? Nou ik zeker wel….. Niet elk project waar ik aan begin is even succesvol, natuurlijk maak ik mooie kleding maar af en toe krijg ook ik hoofdpijn van een kleding stuk…. echt… dus daarom vertel ik je alles hierover….

It started when I fell in love with a beautiful rayon coupon fabric. I could see me walking around in Vietnam this summer wearing a gorgeous wrap dress, perfect for hot summer days. But ….. a coupon …. seriously… what was I thinking? Never ever would it be possible to make a wrap dress out of 1,70 m fabric. The first thing I had to do though was drafting a pattern for the dress. I drew 3 skirts lengths on it, so I could decide later about the length when every pattern piece was pinned on the fabric.

Het begon met een prachtige viscose coupon waar ik direct verliefd op werd. Ik zag me al lopen in Vietnam deze zomer in die mooie wikkeljurk, perfect voor de hete zomerdagen. Maar …. een coupon… serieus …. wat denk je zelf? Echt niet dat het zou lukken om een wikkeljurk uit 1,70m stof te maken. Het eerste dat ik moest doen was nieuw patroon tekenen. Ik tekende 3 roklengten op het patroon zodat ik later kon beslissen welke lengte te kiezen als alle patroondelen op de stof lagen.

When I pinned the pattern pieces on the fabric I choose the skirt at 60cm length, about knee hight. I really got excited to be able to make the wrap dress. But then when every piece was cut and I took a good look….. oh my gosh I messed it up, the front skirt was only 50cm long….. where did that go wrong… and more important how am I gonna fix that… 50cm is ugly on me….

Toen ik de patroondelen op het stof had liggen koos voor een roklengte van 60 cm, net op de knie. Ik werd zo enthousiast dat het lukte om een wikkeljurk uit de stof te krijgen. Maar toen ik alles had geknipt en nog eens goed keek…. oh jee, ik heb het verknalt, de voorste rok is maar 50cm…. hoe kan dat nu… maar belangrijker, hoe los ik dat op…. 50cm staat me echt niet mooi….

Fortunately we have a fabric store in town, so I took a little piece of fabric and went for a matching piece. I was very lucky to find that and decide to make a wrinkled part at the skirt. And to make it work for the dress a wrinkled band will be added to the wrap neckline. So far so good…..

Gelukkig hebben we een stoffenwinkel in ons dorp en dus nam ik stukje stof om een bijpassende stof te zoeken. Ik had geluk en besloot de rok te verlengen met een gerimpelde strook. Om het geheel in balans te brengen komt ook een gerimpelde rand langs de overslag halslijn. So far so good….

For the wrinkled pieces I used the special foot of the sewing machine and used the serger for the rolled hem. I think it was about 4,5m fabric to be hemmed… but I loved the result….. until I put the dress on…. the skirt is gorgeous but the bodice …… the fabric stretched out about 5 cm…

Voor het rimpelen van de stof gebruikte ik het rimpelvoetje van de naaimachine en ik maakte een rolzoom met de locker. Ik denk dat het wel 4,5m zoom was…. maar het resultaat is geweldig…. tot ik de jurk aan deed…. het rokdeel is prachtig maar het lijfje ….. de stof is wel 5 cm uitgerekt…

When I showed the dress to my teacher Jolanda, she immediately noticed a few things that happened. My pattern was drafted well, but she advised to raise the neckline a little more. The weight of the wrinkled band at the neckline is to heavy, that’s why it fell down. And most important I forgot to use a stay stitch line to avoid the neckline from stretching out. After trying several things to fix it, I thought the best way to learn about it is marking a new bodice. For that I changed the pattern, used a fabric from my stash and make a new top in a woven fabric to see what this change would show. The top turned out so gorgeous that I went back to store, bought a new piece of fabric and will make a new bodice to the dress….. to be continued…..

Toen ik de jurk aan mijn juf Jolanda liet zien zag ze meteen wat er was gebeurd. Mijn patroon had ik wel goed getekend, maar ze adviseerde om de halslijn iets te verhogen. Het gewicht van de gerimpelde strook is zo zwaar dat het gaat doorhangen. En het belangrijkste, ik had de rand van de halslijn niet voorzien van een rijgnaad waardoor de stof extra ging rekken. Na een aantal pogingen om het lijfje te herstellen, dacht ik dat de beste manier om hier van te leren was om een nieuw lijfje te maken. Ik paste het patroon aan en vond in mijn voorraad een stof voor een bloesje zodat ik kon zien welk effect deze aanpassing had. Het bloesje werd zo mooi dat ik een nieuw stuk stof haalde voor een nieuw lijfje aan de jurk…… wordt vervolgd …….