Teaser couture jacket

Teaser couture jacket

A lot of handstitching

A few years ago I had a dream, some day I would like to make a couture jacket like the iconic Chanel jacket. So first I started to take lessons at sewing school to learn how to draft patterns myself. About two years later I felt confident enough to start the dream project.

Een paar jaar geleden had ik een droom, ooit wilde ik een couture jasje maken zoals het iconische Chanel jasje. Dus nam ik allereerst les op de modevakschool om bovenal zelf patronen te leren tekenen. Nu ik ongeveer twee jaar verder ben, voel ik me zeker genoeg om te beginnen met mijn droom project.

This project takes a lot of time and special couture techniques. Many parts to sewn by hand as well. But I love working on it. Now I am getting closer to the end and I like to show a little teaser. All details will follow when it is completely finished.

Dit project vergt veel tijd en speciale couture technieken. Veel onderdelen naai je ook nog met de hand. Maar het is heerlijk om te doen. Nu ik wat dichter bij het einde kom wil ik een kleine teaser laten zien. De uitgebreide beschrijving volgt als het volledig klaar is.

Special interfacing with horsehair called Hanzel
When making the trim I sewed through my finger auch
Now it’s time to sew the trim on the outside jacket by hand
Winter knit fabric

Winter knit fabric

Lovely soft and cosy ????

When I wanted to sew some sweaters or cardigans I noticed that it’s hard to find really nice knit fabrics. My local store told me they didn’t have such fabrics because most people find them hard to work with, and to that I agree. Especially the hem is hard if you don’t know how to carefully work that part. But of course I wanted to give it try and found some lovely knit fabrics online.

Toen ik truien en vesten wilde naaien viel me op dat het lastig is om fijne gebreide stoffen te vinden. De lokale winkel vertelde me dat zij deze stoffen niet hebben omdat de meeste mensen ze lastig te verwerken vinden, daar ben ik het wel mee eens. Zeker als je niet weet hoe je deze stof precies moet zomen. Natuurlijk wilde ik het toch proberen en vond gelukkig mooie stoffen online.


At first I decided for an easy pattern, the Hepburn turtleneck sweater form Itch to Stitch. All seams are sewn with the serger. Usually I stitch every seam before finishing, but this fabric is perfect for serger only. I am very pleased by the result. Until I needed to do the hem…… for that I used the coverstitch. I had to redo it twice but finally it turned out quite nice. It is always a matter of using the best quality yarn for the coverstitch, which of course I didn’t have in this colour.

Allereerst heb ik voor een eenvoudig patroon gekozen, de Hepburn coltrui van Itch to Stitch. Alle naden worden genaaid met de lockmachine. Normaal gesproken stik ik eerst de naden met de naaimachine voordat ik deze met de lockmachine afwerk. Ik ben toch ik erg blij met het resultaat. Totdat ik de zoom moest doen…… daarvoor gebruikte ik de coverstitch. Ik moest deze helaas twee keer overdoen maar het resultaat mag er zijn. Het is altijd een kwestie van goede kwaliteit garen gebruiken voor de coverstitch en allicht, die had ik niet voor deze kleur.

Next one, same pattern but a little different fabric. This one is very thin, has silver sparkles and dark grey stripes in it. I really want those stripes to match, so I worked very precisely . For this colour I have the perfect quality yarn and that made sewing the hem much more easy.

De volgende, zelfde patroon iets andere stof. Deze stof is een stuk dunner, heeft zilverdraad en donker grijze strepen er in verwerkt. Omdat ik de strepen mooi wilde laten doorlopen, werkte ik zeer zorgvuldig. Voor deze kleur heb ik wel het kwaliteits garen wat het zomen een stuk makkelijker maakte.

Well ….. two more knits to go. Being more confident in working with this kind of fabrics, I like to design patterns for these pieces myself. For the blue knit I am thinking about a long cardigan and for the black and grey striped knit a sweater with a wider collar or dramatic sleeves, to be continued.

Zo …. dan nog twee gebreide stoffen te gaan. Nu ik wat meer vertrouwd ben met het verwerken van deze stoffen, wil ik de patronen voor deze lappen zelf ontwerpen. Voor de blauwe stof denk ik aan een lang vest, voor de zwart grijs gestreepte stof een trui met wijde col of dramatische mouwen, wordt vervolgd.

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Ever since I heard about “travel pants” I fall in love with the style of clothes made in travel jersey. There are a few popular brands in the Netherlands that sell the comfortable garments, for example Studio-Anneloes and Penn and Ink NY. At first it was hard to find that kind of fabric, but when I finally did find it, I started to draft the pattern of the popular pants and tops.

Toen ik hoorde van de “travel broeken” viel ik als een blok voor kleding gemaakt in travelstof. Er zijn in Nederland een paar populaire merken die deze comfortabele kleding verkopen, zoals Studio Anneloes en Penn And Ink NY. In eerste instantantie kon ik moeilijk aan deze stof komen, maar toen dat was opgelost, maakte ik het patroon van de populaire broek en tops.

Traveljersey is in fact lycra, a fabric with lots of stretch and made of polyamide and elastan. It comes in various weights, in plain colours and prints. I started with a pair of black pants.

Travelstof is in feite gelijk aan lycra, een stof met veel stretch en gemaakt van polyamide en elastan. Je kunt het krijgen variërend in gewicht, effen van kleur of met print. Ik maakte als eerste een zwarte broek.

The travel jersey is great for pants, dresses and tops. So I ended up with a few pieces during spring, summer and autumn. But I must admit, when it’s warm in high summer, these garments are a little to warm to wear. And now winter is coming up, it’s getting to cold to wear them too. That’s when I found a better winter fabric for this style: scuba crepe jersey.

De travelstof is geschikt voor broeken, jurken en tops. Dus uiteindelijk maakte ik in de lente, zomer en herfst een heel aantal kledingstukken. Maar ik moet toegeven, zodra het in de zomer erg warm wordt, is de kleding toch wat te warm om te dragen. En nu de winter er aan komt, is de kleding iets te koud. En toen vond ik een betere winter stof voor deze stijl: scuba crepe jersey.

Scuba crepe jersey is made of polyester and elastan, is a bit heavier and thicker than travel jersey. The scuba crepe jersey is also available in plain colours and prints. Of course I needed to make new pants for this season ????.

Scuba crepe jersey wordt gemaakt van polyester en elastan, het is een beetje zwaarder en dikker dan de travelstof. De scuba crepe jersey is verkrijgbaar in effen kleuren en prints. Natuurlijk moest ik meteen nieuwe broeken maken voor dit seizoen ????.

Bh the way, the patterns of these pants and tops are made by me.

Overigens de patronen voor deze broeken en tops heb ik zelf getekend.

Love this outfit
SSWInsideOut contest

SSWInsideOut contest

Part 1

As I told some of you before, I joined a couple of sewing communities on Facebook. I really like to share ideas and love to learn from all the seamstresses over the world. Recently I became member of the “sew alongs and sewing contests” Facebook group. The newest challenge was announced new year’s day and the theme just fits in with my upcoming sewing plans. For this them I have to make coordinated layers from the inside out. The “Mini Capsule Quartet” will contain 4 garments that work together to make a layered outfit/wardrobe.

Zolas ik sommigen eerder vertelde, ben ik aangesloten bij een paar naaigroepen op Facebook. Ik vind het echt leuk om ideeën te delen en te leren van naaisters over de hele wereld. Onlangs werd ik lid van de Facebookgroep “sew alongs and sewing contests”. De nieuwste uitdaging werd nieuwjaarsdag aangekondigd en het thema past perfect in mijn aankomende naaiplannen. Voor dit thema dien ik combinerende lagen te maken, van onder tot boven. De “Mini Capsule Quartet” bevat 4 kledingstukken die samenkomen tot een volledige outfit/garderobe.

Fabrics for 3 out of 4 garments

At first, when I saw the challenge, I didn’t want to commit myself. I have so much planned to do on my own. But then my friend Ilse told me about her ideas of what she wanted to make, we discussed her choices of patterns and fabric, so much fun… and so I was getting excited too. I told her what I was up to, and she said: well than in fact you already have 3 out of the 4 needed, you have to join too…. ????

Toen ik de uitnodiging voor de wedstrijd zag, wilde ik me er in eerste instantie niet aan verbinden omdat ik al genoeg eigen plannen heb gemaakt. Maar toen mijn vriendin Ilse me vertelde over haar ideeën, bespraken we haar patronen en stoffen, zo gezellig en natuurlijk begon het toch te kriebelen. Daarnaast vertelde ik haar waar ik mee bezig was, toen zei ze: nou dan heb je er toch al 3 van de 4 gevraagde items, je moet gewoon mee doen…..????

So here’s my Mini Capsule Quartet -plan. A corduroy skirt, drafted by myself but inspired on the Danube skirt from Itch to Stitch, I changed the zipper to the left site and added faux pockets, no seam in the front. Then there will be a Medellin Top to go with the skirt. The Medellin is made of a dark grey french terry, the golden stripes match so nice with the colour of the skirt. Then there will be a black coat out of wool, that I started earlier but never finished, I had some issues with it. For the last piece I haven’t decided yet, maybe a sleeveless shirt or a camisole….

Dus hier dan mijn Mini Capsule Quartet-plan. Een corduroy rok, getekend door mijzelf, maar geïnspireerd op de Danube rok van Itch to Stitch, ik verplaatste de rits naar de linker zijnaad en voegde zakkleppen toe, de naad middenvoor is vervallen. Dan komt er een Medellin top  op de rok. De Medellin is gemaakt van een donker grijze French terry, de gouden strepen matchen zo mooi met de kleur van de rok. Dan volgt er een zwarte wollen jas, waar ik eerder aan begonnen ben en niet heb afgemaakt, ik had er wat problemen mee. Voor het laatste onderdeel moet ik nog nadenken, misschien een mouwloos bloesje of een topje…

So much for part one, to be continued…..

Einde deel 1, wordt vervolgd…….