Teaser couture jacket

Teaser couture jacket

A lot of handstitching

A few years ago I had a dream, some day I would like to make a couture jacket like the iconic Chanel jacket. So first I started to take lessons at sewing school to learn how to draft patterns myself. About two years later I felt confident enough to start the dream project.

Een paar jaar geleden had ik een droom, ooit wilde ik een couture jasje maken zoals het iconische Chanel jasje. Dus nam ik allereerst les op de modevakschool om bovenal zelf patronen te leren tekenen. Nu ik ongeveer twee jaar verder ben, voel ik me zeker genoeg om te beginnen met mijn droom project.

This project takes a lot of time and special couture techniques. Many parts to sewn by hand as well. But I love working on it. Now I am getting closer to the end and I like to show a little teaser. All details will follow when it is completely finished.

Dit project vergt veel tijd en speciale couture technieken. Veel onderdelen naai je ook nog met de hand. Maar het is heerlijk om te doen. Nu ik wat dichter bij het einde kom wil ik een kleine teaser laten zien. De uitgebreide beschrijving volgt als het volledig klaar is.

Special interfacing with horsehair called Hanzel
When making the trim I sewed through my finger auch
Now it’s time to sew the trim on the outside jacket by hand
Winter knit fabric

Winter knit fabric

Lovely soft and cosy ????

When I wanted to sew some sweaters or cardigans I noticed that it’s hard to find really nice knit fabrics. My local store told me they didn’t have such fabrics because most people find them hard to work with, and to that I agree. Especially the hem is hard if you don’t know how to carefully work that part. But of course I wanted to give it try and found some lovely knit fabrics online.

Toen ik truien en vesten wilde naaien viel me op dat het lastig is om fijne gebreide stoffen te vinden. De lokale winkel vertelde me dat zij deze stoffen niet hebben omdat de meeste mensen ze lastig te verwerken vinden, daar ben ik het wel mee eens. Zeker als je niet weet hoe je deze stof precies moet zomen. Natuurlijk wilde ik het toch proberen en vond gelukkig mooie stoffen online.


At first I decided for an easy pattern, the Hepburn turtleneck sweater form Itch to Stitch. All seams are sewn with the serger. Usually I stitch every seam before finishing, but this fabric is perfect for serger only. I am very pleased by the result. Until I needed to do the hem…… for that I used the coverstitch. I had to redo it twice but finally it turned out quite nice. It is always a matter of using the best quality yarn for the coverstitch, which of course I didn’t have in this colour.

Allereerst heb ik voor een eenvoudig patroon gekozen, de Hepburn coltrui van Itch to Stitch. Alle naden worden genaaid met de lockmachine. Normaal gesproken stik ik eerst de naden met de naaimachine voordat ik deze met de lockmachine afwerk. Ik ben toch ik erg blij met het resultaat. Totdat ik de zoom moest doen…… daarvoor gebruikte ik de coverstitch. Ik moest deze helaas twee keer overdoen maar het resultaat mag er zijn. Het is altijd een kwestie van goede kwaliteit garen gebruiken voor de coverstitch en allicht, die had ik niet voor deze kleur.

Next one, same pattern but a little different fabric. This one is very thin, has silver sparkles and dark grey stripes in it. I really want those stripes to match, so I worked very precisely . For this colour I have the perfect quality yarn and that made sewing the hem much more easy.

De volgende, zelfde patroon iets andere stof. Deze stof is een stuk dunner, heeft zilverdraad en donker grijze strepen er in verwerkt. Omdat ik de strepen mooi wilde laten doorlopen, werkte ik zeer zorgvuldig. Voor deze kleur heb ik wel het kwaliteits garen wat het zomen een stuk makkelijker maakte.

Well ….. two more knits to go. Being more confident in working with this kind of fabrics, I like to design patterns for these pieces myself. For the blue knit I am thinking about a long cardigan and for the black and grey striped knit a sweater with a wider collar or dramatic sleeves, to be continued.

Zo …. dan nog twee gebreide stoffen te gaan. Nu ik wat meer vertrouwd ben met het verwerken van deze stoffen, wil ik de patronen voor deze lappen zelf ontwerpen. Voor de blauwe stof denk ik aan een lang vest, voor de zwart grijs gestreepte stof een trui met wijde col of dramatische mouwen, wordt vervolgd.

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Ever since I heard about “travel pants” I fall in love with the style of clothes made in travel jersey. There are a few popular brands in the Netherlands that sell the comfortable garments, for example Studio-Anneloes and Penn and Ink NY. At first it was hard to find that kind of fabric, but when I finally did find it, I started to draft the pattern of the popular pants and tops.

Toen ik hoorde van de “travel broeken” viel ik als een blok voor kleding gemaakt in travelstof. Er zijn in Nederland een paar populaire merken die deze comfortabele kleding verkopen, zoals Studio Anneloes en Penn And Ink NY. In eerste instantantie kon ik moeilijk aan deze stof komen, maar toen dat was opgelost, maakte ik het patroon van de populaire broek en tops.

Traveljersey is in fact lycra, a fabric with lots of stretch and made of polyamide and elastan. It comes in various weights, in plain colours and prints. I started with a pair of black pants.

Travelstof is in feite gelijk aan lycra, een stof met veel stretch en gemaakt van polyamide en elastan. Je kunt het krijgen variërend in gewicht, effen van kleur of met print. Ik maakte als eerste een zwarte broek.

The travel jersey is great for pants, dresses and tops. So I ended up with a few pieces during spring, summer and autumn. But I must admit, when it’s warm in high summer, these garments are a little to warm to wear. And now winter is coming up, it’s getting to cold to wear them too. That’s when I found a better winter fabric for this style: scuba crepe jersey.

De travelstof is geschikt voor broeken, jurken en tops. Dus uiteindelijk maakte ik in de lente, zomer en herfst een heel aantal kledingstukken. Maar ik moet toegeven, zodra het in de zomer erg warm wordt, is de kleding toch wat te warm om te dragen. En nu de winter er aan komt, is de kleding iets te koud. En toen vond ik een betere winter stof voor deze stijl: scuba crepe jersey.

Scuba crepe jersey is made of polyester and elastan, is a bit heavier and thicker than travel jersey. The scuba crepe jersey is also available in plain colours and prints. Of course I needed to make new pants for this season ????.

Scuba crepe jersey wordt gemaakt van polyester en elastan, het is een beetje zwaarder en dikker dan de travelstof. De scuba crepe jersey is verkrijgbaar in effen kleuren en prints. Natuurlijk moest ik meteen nieuwe broeken maken voor dit seizoen ????.

Bh the way, the patterns of these pants and tops are made by me.

Overigens de patronen voor deze broeken en tops heb ik zelf getekend.

Love this outfit
SSWInsideOut contest

SSWInsideOut contest

Part 1

As I told some of you before, I joined a couple of sewing communities on Facebook. I really like to share ideas and love to learn from all the seamstresses over the world. Recently I became member of the “sew alongs and sewing contests” Facebook group. The newest challenge was announced new year’s day and the theme just fits in with my upcoming sewing plans. For this them I have to make coordinated layers from the inside out. The “Mini Capsule Quartet” will contain 4 garments that work together to make a layered outfit/wardrobe.

Zolas ik sommigen eerder vertelde, ben ik aangesloten bij een paar naaigroepen op Facebook. Ik vind het echt leuk om ideeën te delen en te leren van naaisters over de hele wereld. Onlangs werd ik lid van de Facebookgroep “sew alongs and sewing contests”. De nieuwste uitdaging werd nieuwjaarsdag aangekondigd en het thema past perfect in mijn aankomende naaiplannen. Voor dit thema dien ik combinerende lagen te maken, van onder tot boven. De “Mini Capsule Quartet” bevat 4 kledingstukken die samenkomen tot een volledige outfit/garderobe.

Fabrics for 3 out of 4 garments

At first, when I saw the challenge, I didn’t want to commit myself. I have so much planned to do on my own. But then my friend Ilse told me about her ideas of what she wanted to make, we discussed her choices of patterns and fabric, so much fun… and so I was getting excited too. I told her what I was up to, and she said: well than in fact you already have 3 out of the 4 needed, you have to join too…. ????

Toen ik de uitnodiging voor de wedstrijd zag, wilde ik me er in eerste instantie niet aan verbinden omdat ik al genoeg eigen plannen heb gemaakt. Maar toen mijn vriendin Ilse me vertelde over haar ideeën, bespraken we haar patronen en stoffen, zo gezellig en natuurlijk begon het toch te kriebelen. Daarnaast vertelde ik haar waar ik mee bezig was, toen zei ze: nou dan heb je er toch al 3 van de 4 gevraagde items, je moet gewoon mee doen…..????

So here’s my Mini Capsule Quartet -plan. A corduroy skirt, drafted by myself but inspired on the Danube skirt from Itch to Stitch, I changed the zipper to the left site and added faux pockets, no seam in the front. Then there will be a Medellin Top to go with the skirt. The Medellin is made of a dark grey french terry, the golden stripes match so nice with the colour of the skirt. Then there will be a black coat out of wool, that I started earlier but never finished, I had some issues with it. For the last piece I haven’t decided yet, maybe a sleeveless shirt or a camisole….

Dus hier dan mijn Mini Capsule Quartet-plan. Een corduroy rok, getekend door mijzelf, maar geïnspireerd op de Danube rok van Itch to Stitch, ik verplaatste de rits naar de linker zijnaad en voegde zakkleppen toe, de naad middenvoor is vervallen. Dan komt er een Medellin top  op de rok. De Medellin is gemaakt van een donker grijze French terry, de gouden strepen matchen zo mooi met de kleur van de rok. Dan volgt er een zwarte wollen jas, waar ik eerder aan begonnen ben en niet heb afgemaakt, ik had er wat problemen mee. Voor het laatste onderdeel moet ik nog nadenken, misschien een mouwloos bloesje of een topje…

So much for part one, to be continued…..

Einde deel 1, wordt vervolgd…….

Thank you ????

Thank you ????

Wishing you all a lovely Old Year’s Eve with your loved ones and a Happy New Year. Thank you so much for following my blog.

Graag wens ik iedereen een mooie Oudjaarsavond met je dierbaren en een Gelukkig Nieuw Jaar. Dankjewel voor het volgen van mijn blog.

Party outfit

This blouse is made in a satin crepe. The pattern designed by me, using the Busan Sleeves.

Deze bloes is gemaakt van satijn crêpe. Het patroon heb ik zelf ontworpen met gebruik van de Busan mouwkop.

The skirt is made earlier and of a snake print Ponte. The pattern is my own basic skirt.

De rok maakte ik al eerder en is is van punta met slangenprint. Het patroon is mijn eigen basis rok.

My sewing room

My sewing room

Before

This is how it was before restyling.

Zo zag het uit voor de herinrichting.

It seams to be that time of the year where all seamstresses are cleaning up there sewing places and fabric stash. A lot of hysterical pictures were shown. Ever since I bought my third sewing machine, the Gritzner Coverstitch, I wanted a bigger table but I was not sure how to optimise my space. I use one side of our utility room, so everything has to fit in about 3 meters. Time to restyle and clean up ????

Het lijkt erop dat dit de tijd van het jaar is waarin alle naaisters hun naai ruimte schoonmaken en hun stof voorraad opruimen. Ze deelden de meest bizarre foto’s. Al vanaf ik mijn derde naaimachine kocht, de Gritzner Coverstitch, wilde ik graag een grotere tafel, maar ik kwam er niet uit hoe ik mijn ruimte het meest optimaal kon indelen. Ik gebruik een wand van onze berging, dus alles moet passen in ongeveer 3 meter. Tijd om te herinrichten en opruimen ????

Love the new 2,15 x 0,8 m table

As much as I loved the 8 draw closet, it just needed to much space. So finally I decided that one had to go. Luckily I found a new home for it, so it won’t be wasted. The small closet with 2 doors I got from my brother last year. Perfect to store little things in boxes, I love organised stuff . The closet on the right has shelves to store most of my fabric stash. I don’t like to have to much fabric, I like to plan my projects carefully and not waste to much. Then the only thing left was to find a perfect table. We went to Ikea but husband didn’t like the big tables there and decided he wanted to make one for me. With a little help from dad, he made the best table I could have wanted and it matches perfect with the style of the closets. Aren’t I the luckiest seamstress ????.

Zo veel als ik hield van de tekenkast, hij heeft gewoon te veel ruimte nodig. Dus uiteindelijk heb ik besloten dat hij weg moest. Gelukkig vond ik een nieuw huis ervoor en krijgt de kast een nieuw leven. De smalle kast met 2 deuren kreeg ik vorig jaar van mijn broer. Perfect voor het opbergen van een kleine dingen in dozen, ik hou van opgruimde spullen. De rechter kast heeft fijne planken voor mijn stof voorraad. Ik heb niet graag te veel stof in voorraad, ik plan mijn projecten zorgvuldig zodat ik ook niet te veel afval creëer. Dan was het enige punt dat overbleef, het vinden van een perfecte tafel. We gingen naar Ikea, maar manlief vond de grote tafels niet geschikt en besloot dat hij zelf eentje voor mij wilde maken. Met een beetje hulp van pap, maakte hij de beste tafel die ik zou hebben kunnen wensen en hij past perfect bij de stijl van de kasten. Ben ik niet de gelukkigste naaister-????.

3 machines and still enough working space

2018 beloved patterns

2018 beloved patterns

It’s that time of the year where seamstresses and bloggers show their made nine or most beloved patterns of the year. So when I looked at all uploaded pictures for my blog, I just couldn’t choose only nine ????

Deze tijd van het jaar showen naaisters en bloggers hun favouriete negen zelfgemaakte items of patronen. Dus toen ik door mijn foto’s bladerde, die ik voor mijn blog had geüpload, kon ik toch echt niet maar negen kiezen ????

Therefor I like to show you a loved item each month of the year, most patterns drafted by myself. I hope you enjoy and thank you so much for following my blog.

Daarom wil ik je liever van elke maand mijn favouriete patroon tonen. De meeste patronen maakte ik zelf. Veel plezier en dankjewel dat je mijn blog volgt.

January

Ponte dress with special details on the side left

February

Ponte dress with special pleats

March

Ponte dress with drapes and pleats

April

Based on the book “patternmagic” a top with a special knot.

May

Travel jersey (Lycra) is very popular here. I love the sporty pants. See my blogpost key item 2018

June

My favourite pattern for summer dresses is the cross dress. Made this pattern already in 2017. This one, in knit jersey, was my birthday dress.

July

Being part of the Itch to Stitch testing team, I really need to show this Plitvice top. The gorgeous waterfall neckline makes this shirt so stylish and definitely one of my favourite shirt for every occasion.

August

Again my favourite travel pants and a simple shirt with trompet sleeves. You can use a T-shirt pattern and just add a wider piece to the sleeves and gather them to the hem.

September

This coat is inspired on the pattern I made last year. Details about that you can find in this blogpost. Lined with stepped fabric it is perfect for changing seasons.

October

A simple dress with boatneck, the fabric is a scuba knit. Once you have a well fitting basic pattern, you can easily change details to get a different look of each dress. I always use my pattern to start designing a new dress, just change sleeves, necklines or skirts.

November

Joggers in pinstripes Ponte. I just love those cosy pants. The shirt is the Medellin of Itch to Stitch, again a great success pattern for tops.

December

The last pattern of the year for Itch to Stitch, the Busan Top with the statement sleeves. It is so lovely that I need to show this once again….

Holiday dress

Besides all these garments I wanted a to make a festive dress to wear during the holidays. In my previous blog I already wrote the details about this pattern. Of course the dress needs to be included in this years overview.

Dressed up for Christmas

Dressed up for Christmas


This years Christmas dress is just finished in time. The lovely woven fabric was bought in August already… but I couldn’t make up my mind what dress it would be. After making the gorgeous sleeves in the Busan Top I knew… those sleeves needed to go in the pattern for my Christmas dress.

De Kerstjurk van dit jaar is maar net op tijd klaar. De mooie viscose geweven stof had ik al in augustus gekocht…. maar ik kon maar niet beslissen welk model jurk dit moest worden. Na het succes van de Busan Top met de geweldige mouwen, viel alles op zijn plek, die mouwen moesten in het patroon van de Kerstjurk.

Collage of inspiration

For inspiration I made this collage of a dress in a similar print, idea for the collar and cuffs and of course the sleeves. I changed my own drafted pattern. Made the shoulder narrow, changed the upper part of the sleeves according to the Busan. Because I wanted cuffs with ruffles I made the whole sleeves wide.

Als inspiratie maakte ik deze collage met een voorbeeldjurk in dezelfde print, een idee voor de kraag en manchetten en natuurlijk de mouwen. Ik veranderde mijn eigen patroon. De schouders zijn versmald, de bovenkant van de mouwen zijn aangepast conform de Busan. Omdat ik manchetten met ruffle wilde maken, heb ik de hele mouw iets wijder gemaakt.

I wish you all a very Merry Christmas ???? enjoy time with all your loved ones????

Ik wens iedereen Fijne Kerstdagen ???? geniet van de tijd met al je dierbaren ????

Key item 2018

Key item 2018

As the year is coming to an end soon, I started thinking about all the makings…. and oops that’s quite a lot ????. So would it be nice to  show an overview or should I take out one piece specific? Well a that moment I immediately thought about the pattern that I use the most. My own drafted and tailored pants are my key item of the year. The joggers or travel pants, by far are my favourite pattern for  all seasons. Just this weekend I finished up a pair of black pants in scuba knit with a gorgeous white, black and silver elastic ribbon on the site. 

Nu het einde van het jaar in zicht komt, dacht ik aan alle items die ik dit jaar maakte… en oeps dat is best veel????. Zou het dan leuk zijn om een overzicht te tonen, of neem ik er een specifiek item uit? Nou op dat moment dacht ik meteen aan het patroon dat ik het meeste heb gebruikt. Mijn eigen getekend en op maat gemaakte broek, dat is mijn top patroon van dit jaar.  De jogger of travelbroek is bij uitstek mijn favoriete patroon voor elk seizoen. Dit weekend maakte ik nog een van heel mooie zwarte scuba jersey met een elastieke wit, zwart en zilveren band op de zijnaad.

Let me show you how I manage to put on the ribbon. At first I sew the sideseams of both legs. Next I iron the seam open carefully. For pinning the ribbon exact on the seam line I use this wooden block.  I always stitch the ribbon 3 times, first in the middle, second the right and at last the left side. I stitch as close to the side of the ribbon as possible, so it stays very flat. 

Graag laat ik je zien hoe ik de band op de zijnaad zet, allereerst stik ik de zijnaad van beide benen. Vervolgens strijk ik de naad voorzichtig en goed open. Om de band precies op het midden van de naad te spelden gebruik ik dit houten hulpstuk. De band wordt 3x gestikt, eerst in het midden, dan rechts en dan links langs de rand. Ik stik zo dicht mogelijk langs de rand van de band zodat hij mooi plat blijft.

To give these pants a special touch I decided to topstitch the waistband with silver yarn using the coverstitch. I recently found out that this machine works the best by using only Amann yarn, ????no more hick ups finally????

Om de broek nog een speciale touch te geven besloot ik om de tailleband door te sikken met zilver garen en de coverstitch. Onlangs ontdekte ik dat deze machine het beste werkt met Amann garen, ????geen overgeslagen steken meer, eindelijk????

I just love these cosy pants….

Now it’s time to draft and sew the Christmas dress… hopefully getting it ready in time….

Nu is het tijd om de Kerstjurk te tekenen en maken…. hopelijk krijg ik die nog op tijd af….

Busan Top the perfect winter top

Busan Top the perfect winter top

Just as I decided not to join tests anymore this year, Kennis Wong of Itch to Stitch, invited us for the most lovely Busan sweater, that gorgeous design of the sleeves….. I just couldn’t resist this pattern.

Net toen ik had besloten om dit jaar niet meer mee te doen met testen, nodigde Kennis Wong van Itch To Stitch ons uit voor een super mooie trui, de Busan, met prachtig ontworpen mouwen….. dit patroon kon ik echt niet weerstaan.

The Busan Top has statement sleeves with exaggerated narrow shoulders. Regardless of whether you have wide or narrow shoulders, the silhouette is designed to look great on you! Use jersey fabric to make a t-shirt, or sweater knit fabric to make a sweater; you will love this top either way! As always the ITS pattern has layered features, so print only the size you need.

De Busan Top heeft opvallende mouwen en extreem smalle schouders. Of je nu zelf brede of smalle schouders hebt, het ontwerp doet elk silhouet goed uitkomen. Gebruik tricot voor een t-shirt of iets dikkere jersey / French Terry om een sweater te maken, wat je ook kiest, het wordt geweldig. Zoals je van ITS patronen gewend bent, kent de pdf lagen, print alleen de maat die je nodig hebt.

The pattern is such an easy sewing project, it takes only 2 hours. Because of my length I needed to lengthen the bodice one inch and the sleeves two inches. I immediately made two tops using very soft and cosy knit fabric. Buy your pattern now it’s in sale for only $8 here.

Het patroon is erg eenvoudig en snel te maken, het kostte mij ongeveer 2 uurtjes. Vanwege mijn lengte heb ik de panden een inch en de mouwen twee inches verlengd. Ik heb meteen twee tops gemaakt van hele zachte en comfortabele gebreide tricot. Koop het patroon nu met leuke korting voor maar £8 hier.